Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A betörő kísértet

 Magyar nyelven 

      A betörő kísértet

            Éppen a szobámban ültem, és a leckét csináltam, ami ma az átlagnál is több volt. Egyszercsak hallottam, amint valamelyik ajtó kinyílik, majd bezártul. Tudtommal szüleim nem voltak itthon, így rögtön rámtört a pánikroham.

            -Anya? Apa? – kérdeztem remegő hangon, ám mégis hangosan.

            -Igen? – hallottam. De ez a hang nem szüleimtől jött. Ez a hang rekedt volt.

            Elővettem a teniszütőt, majd lenyomtam a kilincset, s kiléptem a biztonságot jelentő meleg szobámból.

            -Itt vagyok... – nyöszörögtem alig hallhatóan.

            A következő pillanatban egy alak jelent meg előttem. Nem tanulmányoztam, megfogtam a teniszütőt, és egy hatalmasat ütöttem rajta. Mármint ütöttem volna, mert köddé vált. Szó szerint.

            -Hova tűntél? És mi ez a ködféleség? – kérdeztem felbátorodva, pedig megijednem kellett volna, hisz semmi esélyem sincs ellene.

            -Hogy én? A szobádban... A ködöt meg én csináltam. Puszta erőből – mondta.

            -Nem hiszem – mondtam, de valamiért mégis hittem neki.

            Őrült iramban futottam le a lépcsőn, majd a konyhába rohantam. A nagy félelemtől azt sem tudtam, hol vannak a kések. Végül több fiók kihúzása után végül megleltem. Kivettem belőle egy éles kést.

            -Hol vagy? – kérdeztem a betörőtől, vagy mi az.

            -Itt – mondta mosolyogva.

            Most sem tanulmányoztam, hogy hogy néz ki,  hanem egy újabb támadást kísérleteztem meg. Beledöbtem a kést, de ismét eltűnt.

            -Most feldühítettél – mondta flegmán, de mégis dühösen.

            Még akkor is le voltam fagyva, mikor az ajtón beléptek szüleim.

            -Veled meg mi van? – kérdezte anyám.

            -Semmi – motyogtam.

            -Ne hazudj – mondta apám.

            -Valaki bejött. Próbáltam leütni, eltűnt, próbáltam leszúrni, eltűnt. Most pedig itt állok...

            Motyogásom félbe szakadt, és sűrű könnyek kezdtek folyni arcomon.

            Egész nap azon gondolkoztam, hogy ki lehetett az az ember, aki ilyesmikre képes, de végül csak nem jöttem rá. Végül éjfél után pár órával sikeresen elaludtam.

            Ahol álmomban voltam egy különös hely volt. Egy régi várban voltam, és mindenhol köd helyezkedett el, s alig láttam valamit. Csak mentem fel a lépcsőn, majd később mintha menekülni akartam volna, hamarosan pedig hangokat hallottam.

            -Eressz el! – hallottam egy rekedt, ismerős hangot, majd megtorpantam, de aztán mégis indultam tovább. Pár perc múlva a friss levegőre értem.

            Két férfi dulakodott. Az egyiket megismertem: a betörő volt. A másik egy karót vett elő, és hasba szúrta a betörőt, aki rögtön meghalt.

            A következő pillanatban felébredtem, ám mielőtt egy jót sikítani tudtam volna, valaki bedogta a szám. Azonban nem hagytam magam, és kitéptem magam a betörő karjaiból. Az ajtó felé futottam, ám az zárta volt. Gyorsan az ablakhoz értem, kinyitottam, majd a segítséget jelentő magas fára másztam a sötétben, és bezártam magam mögött az ablakot. Ám ekkor a betörő az ablaknak ugrott, amiből kitört az üveg, ám a férfi ottragadt. Eszembe jutottak az álmomban látottak. Letörtem egy ágat a fáról, és hasba szúrtam a szörnyeteget.

            Az idő felgyorsult körülöttem, legalábbis az ismeretlen teste hamarosan egy százharminc éves férfi testének felelt meg. Hamarosan csak a csontok látszódtak, majd azok is elhamvadtak. Egy perc leforgása alatt.

            Elgondolkoztam azon, hogy léteznek-e ilyen halhatatlan lényeg. De már nem is igazán érdekelt. Viszont az bebizonyosodott, hogy igenis három a magyar igazság.                                        

 

Angol nyelven 

 

 

The phantom burglar

            
Just sat in my room, and the lesson I did today, which was much more than the average. Suddenly I heard a door open, then closed. Far as I know my parents were not home, so you rámtört a panic attack.

            
-Mom? Dad? - I asked a trembling voice, yet loud.

            
-Yes? - I've heard. But this is not a sound came from my parents. This voice was hoarse.

            
I pulled out a tennis racket, and then pressed akilincset, and I left my room in the hot pose safety.

            
"Here I am ... - Moaned almost inaudibly.

            
The next moment a figure appeared in front of me. Not studied, I took a tennis racket, and a huge hit on it. I mean, have been hit since vanished. Literally.

            
-Where did it go? Ködféleség and what is this? - Encouraged by asking, and should have been afraid, because there is no chance against him.

            
-How do I? In your room ... The fog and I did that. Mere merits - he said.

            
I do not believe - I said, but somehow still believed him.

            
Crazy pace I ran down the stairs, then ran to the kitchen.The big fear I did not know where are the knives. Finally, finally I found after more than one account has been pulled. I took out a sharp knife.

            
-Where are you? - I asked the betörőtől, or what it is.

            
Here, - he said, smiling.

            
Now been studied, that it looks like, but I experimented with a new attack. Threw the knife, but it disappeared again.

            
Now, angered - he said phlegmatic, but still angry.

            
Even though I was frozen when my parents entered the door.

            
-What is it with you? - My mother asked.

            
Nothing, - I muttered.

            
-Do not lie - my father said.

            
-Someone came. I tried to captured, missing, tried to stab, disappeared. And now here I am ...

            
Mutterings torn in half, and thick tears began to flow down my face.

            
All day I wondered who was the man who is capable of such things, but I just do not come out. Finally, after midnight I fell asleep a couple of hours successfully.

            
I was in a strange place where my dream was. I was an old castle, located in a mist, and everywhere, and I barely saw anything. Just went up the stairs, and then later if I wanted to escape, and soon heard voices.

            
-Let go! - I heard a hoarse sound familiar, then stopped short, but then it went on. A few minutes of fresh air for me.

            
Dulakodott two men. I met one of them: it was a burglar. The other took out a watch, abdomen and stabbed a burglar who has just died.

            
The next moment I woke up, but before I could scream would be a good one, someone bedogta figure. But do not let myself, and I tore the invading arms. I ran to the door, but it was closed. Quickly get to the window, opened it, and then climbed a tree to help represent high in the dark, and locked the window behind me. But then the burglar jumped to the window, which broke the glass, but the man ottragadt. I remembered what he saw in my dream. I broke off a branch from a tree, abdomen and stabbed the monster.

            
The acceleration of time around me, at least in the body of an unknown man's body about one hundred and thirty years respectively. Soon to be seen on the bones, then they can elhamvadtak. A matter of minutes.

            
I though about the existence of such an immortal essence.But I can not really interested. In turn has been shown to do three of the Hungarian Truth.

 Nemet nyelven    
 
Das Phantom Einbrecher

            
Gerade saß in meinem Zimmer, und die Lektion habe ich heute, die viel mehr als der Durchschnitt war. Plötzlich sah ich eine Tür öffnen hörte, dann geschlossen. Soweit ich weiß, meine Eltern waren nicht zu Hause, so dass Sie rámtört eine Panikattacke.

            
-Mama? Dad? - Fragte ich mit zitternder Stimme, aber laut.

            
-Ja? - Habe ich gehört. Aber dies ist kein Ton kam von meinen Eltern. Diese Stimme war heiser.

            
Ich zog einen Tennisschläger, und dann gepresst akilincset, und ich verließ mein Zimmer in der heißen Pose Sicherheit.

            
"Hier bin ich ... - Stöhnte fast unhörbar.

            
Im nächsten Augenblick eine Figur erschien vor mir. Nicht untersucht, nahm ich einen Tennisschläger und ein großer Hit auf sie. Ich meine, getroffen wurden seit verschwunden. Buchstäblich.

            
-Wo ist er hingegangen? Ködféleség und was ist das? - Ermutigt durch Bitten und hätte Angst haben, denn es gibt keine Chance gegen ihn.

            
-Wie kann ich? In Ihrem Zimmer ... Der Nebel, und ich tat.Bloße Verdienste - sagte er.

            
Ich glaube nicht, - sagte ich, aber irgendwie immer noch an ihn glaubten.

            
Crazy Tempo lief ich die Treppe hinunter, lief dann in die Küche. Die große Angst Ich wusste nicht, wo sind die Messer.Endlich, endlich fand ich nach mehr als einem Konto herausgezogen wurde. Ich nahm ein scharfes Messer.

            
-Wo bist du? - Fragte ich den betörőtől, oder was es ist.

            
Hier - sagte er lächelnd.

            
Jetzt untersucht worden, dass es aussieht, aber ich experimentierte mit einem neuen Angriff. Warf das Messer, aber es verschwand wieder.

            
Nun ärgerte - sagte er phlegmatisch, aber immer noch wütend.

            
Auch wenn ich gefroren war, als meine Eltern die Tür getreten.

            
-Was ist das bei Ihnen? - Meine Mutter fragte.

            
Nichts, - murmelte ich.

            
-Legen Sie sich nicht - sagte mein Vater.

            
-Jemand kam. Ich habe versucht, gefangen, fehlt, versucht zu erstechen, verschwunden. Und nun bin ich hier ...

            
Gemurmel in der Hälfte zerrissen, und dicke Tränen begannen zu fließen über mein Gesicht.

            
Den ganzen Tag fragte ich mich, wer war der Mann, der in der Lage solche Dinge ist, aber ich einfach nicht heraus. Endlich, nach Mitternacht schlief ich ein paar Stunden erfolgreich.

            
Ich war in einem fremden Ort, an dem mein Traum war. Ich war ein altes Schloss, in einem Nebel befindet, und überall, und ich kaum etwas gesehen. Gerade ging die Treppe hinauf, und dann später, wenn ich flüchten wollte, und bald hörte Stimmen.

            
-Lass los! - Ich hörte eine heisere Klang vertraut, dann stoppte kurz, aber dann ging es weiter. Ein paar Minuten frische Luft für mich.

            
Dulakodott zwei Männer. Ich traf einen von ihnen: es war ein Einbrecher. Der andere nahm eine Uhr, Bauch und stach ein Einbrecher, der gerade gestorben ist.

            
Im nächsten Moment wachte ich auf, aber bevor ich könnte schreien würde ein guter, jemand bedogta Figur. Aber lasse mich nicht, und ich riß den eindringenden Arme. Ich lief zur Tür, aber es war geschlossen. Schnell das Fenster zu bekommen, öffnete sie, und dann kletterte auf einen Baum zu helfen, stellen hohe in der Dunkelheit, und verriegelt das Fenster hinter mir. Doch dann sprang der Einbrecher ans Fenster, der das Glas zerbrach, aber der Mann ottragadt. Ich erinnerte mich, was er in meinem Traum sah. Ich brach einen Zweig von einem Baum, Bauch und stach das Monster.

            
Die Beschleunigung der Zeit um mich herum, wenigstens in den Körper eines unbekannten Mannes Körper etwa 130 Jahre jeweils. Bald auf die Knochen zu sehen ist, dann können sie elhamvadtak. Eine Sache von Minuten.

            
Ich dachte über die Existenz eines solchen Wesens unsterblich. Aber ich kann nicht wirklich interessiert. Im Gegenzug hat sich gezeigt, dass drei der ungarischen Wahrheit zu tun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ProfilképUtolsó kép


Elérhetőség

tunde

Romania Vile satu Mare

tundi2012@yahoo.com

oldal kod

123456789

LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2019 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 34173
Hónap: 530
Nap: 15